Regulamin, RODO i Polityka Prywatności

Regulamin 21. edycji Programu Kariera

 1. Organizatorem konkursu Program Kariera (zwanego dalej „Konkursem” lub „Programem Kariera”) jest Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Programu Kariera (zwanego dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu startu Konkursu nie ma ukończonego 30. roku życia oraz jest:
  1. studentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich
  2. absolwentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich.
 3. Warunki określone w punkcie 2 dotyczą studentów i absolwentów studiów dziennych, zaocznych bądź wieczorowych w Polsce lub za granicą.
 4. Fundatorami praktyk są przedsiębiorcy – członkowie Stowarzyszenia Polska Rada Biznesu, oferujący staże w swoich firmach.
 5. Przystępując do Programu Kariera, każdy z Uczestników ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny/aplikacyjny dostępny na stronie programkariera.pl. Uczestnik poza informacjami na swój temat (dane osobowe, wykształcenie, znajomość języków obcych itp.) ma obowiązek wskazać firmę, w której chciałby odbyć praktykę. Organizator w niektórych sytuacjach, jeżeli przebieg sytuacji tego wymaga, zastrzega sobie prawo skierowania zgłoszenia do innej firmy, aniżeli wybrana jako preferowana przez Uczestnika Konkursu.
 6. Fundatorzy praktyk indywidualnie wskazują wymagania w poszczególnych ofertach stażowych. Niektóre oferty w Konkursie wymagają rozwiązania case study lub dołączenia listu motywacyjnego. Rozwiązanie case study jest obowiązkowe i powinno być samodzielną pracą Uczestnika Programu i powinno spełniać następujące wymogi: nie może być krótsze niż 1 strona i nie dłuższe niż 5 stron standardowego maszynopisu lub nie krótsze niż 5 slajdów i nie dłuższe niż 15 slajdów w prezentacji Power Point. Wielkość załączanego pliku nie może być większa niż 6MB. W przypadku dopuszczenia się przez Uczestnika plagiatu w rozwiązaniu case study, Organizator zdyskwalifikuje Uczestnika, a rozwiązanie case study nie będzie poddawane ocenie przez Fundatorów praktyk.
 7. Formularz rejestracyjny, lista case studies oraz lista dostępnych miejsc stażowych zostaną zamieszczone na stronie programkariera.pl najpóźniej do 1 marca 2024 roku.
 8. Termin przesyłania zgłoszeń przez kandydatów upływa w dniu 15 maja 2024 roku o godzinie 23.59. Przedstawiciele firm biorących udział w Programie będą analizować nadesłane zgłoszenia i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami w terminie od pierwszego dnia rekrutacji do 31 maja 2024 r. Tylko wybrani Uczestnicy („Laureaci”) zostaną powiadomieni, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 9. Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może ostatecznie wziąć udział tylko w jednym stażu.
 10. Laureaci otrzymają oferty odbycia praktyk płatnych od 4.500 zł brutto za miesiąc stażu przy wymiarze pracy równym całemu etatowi. Laureaci, którzy potwierdzą swoją gotowość do odbycia praktyk, są zobowiązani do zachowania pełnego terminu ich trwania.
 11. Warunkiem ukończenia stażu jest wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (anonimowej dla pracodawcy), którą Organizator udostępni Laureatom nie później niż do ostatniego dnia stażu w danej edycji.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki na jakich zostaną zawarte umowy dotyczące odbycia praktyk/zatrudnienia. Warunki tych umów będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy laureatem a Fundatorem praktyk.
 13. Uczestnik Programu Kariera przesyłając zgłoszenie i pracę konkursową wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w zgłoszeniu konkursowym, w celach związanych z realizacją Programu Kariera przez Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu, Al. Szucha 17, 00 – 580 Warszawa, oraz Fundatorów praktyk.
 14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne a odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w Programie Kariera oraz oświadcza, że został poinformowany na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w Programie Kariera (informacja na temat przetwarzania danych znajdują się poniżej Regulaminu).
 15. Rozwiązania case study nadesłane przez Uczestników podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904, z późn. zm.) i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody uprawnionego w inny sposób niż do celów związanych z Programem Kariera. Jednocześnie Organizator informuje, że nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Programu Kariera na stronie internetowej programkariera.pl i/lub na profilu Facebook facebook.com/programkariera, na profilu Organizatora w serwisach LinkedIn i Instagram.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby praktyk oraz Fundatorów praktyk, jak również do zmiany liczby laureatów Programu Kariera.
 18. Decyzje Organizatora oraz Fundatorów praktyk są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

 

Klauzula informacyjna dla osób zarejestrowanych w Programie Kariera Polskiej Rady Biznesu (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Programie Kariera jest Polska Rada Biznesu, Al. Szucha 17, 00-580 Warszawa.

Informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym oraz nadsyłanych cv, listach motywacyjnych i pozostałych dokumentach przetwarzane będą w celu udziału w rekrutacji na staż organizowany przez Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu w ramach realizacji Programu Kariera oraz kontaktu z Państwem po zakończeniu stażu.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez upoważnionych Pracowników Polskiej Rady Biznesu w celu określonym w Regulaminie Programu Kariera oraz będą przekazywane wybranym przez Państwa ewentualnym przyszłym Pracodawcom (Fundatorom praktyk) wybranym zgodnie z Państwa wolą z listy ofert, a także w sytuacjach tego wymagających innym Pracodawcom jeżeli przebieg rekrutacji będzie tego wymagał.
 3. Odbiorcami Państwa danych będą wybrani przez Państwa Fundatorzy praktyk, z którymi PRB zawarła porozumienia w sprawie przetwarzania danych w Programie Kariera oraz firmy, z którymi PRB zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją i obsługą Programu Kariera, np. w zakresie usług teleinformatycznych lub promocyjnych.
 4. Dane osobowe Laureatów przetwarzane będą do czasu zakończenia 21. edycji Programu Kariera lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po zakończeniu procesu rekrutacji  dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone, chyba, że wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie w innych procesach rekrutacyjnych.
 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w Programie Kariera i udziału w rekrutacji na wybrany przez Państwa staż.
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie procesu rekrutacji będzie skutkowało przerwaniem tego procesu i oznaczało rezygnację z dalszego udziału w Programie. Państwa dane zostaną w momencie cofnięcia zgody niezwłocznie usunięte.
 9. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: rada@prb.pl
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. W przypadku zakwalifikowania się na staż mogą Państwo zostać poproszeni o podanie dodatkowych danych, niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia w ramach praktyki – w tym zakresie Informacje na temat przetwarzania danych u poszczególnych Fundatorów praktyk (Pracodawców) zostaną Państwu przekazane bezpośrednio od wybranego Pracodawcy.

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronach internetowych PRB

Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe Stowarzyszenia. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Do odwiedzania stron nie jest niezbędna identyfikacja ich użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony PRB nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony PRB. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych PRB

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach PRB nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Strona zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW PRB.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższej treści będą udostępniane Użytkownikom.