BAKALLAND
Supply Chain
Stażysta w dziale Supply Chain / Supply Chain Trainee / Стажист відділу Supply Chain

Miejsce
Warszawa / Warsaw / м. Варшава
Czas
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
Wynagrodzenie
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)

INFORMACJE DLA KANDYDATA

Do formularza aplikacyjnego prosimy załączyć CV.

Rekrutacja zakończona
Inne staże tego pracodawcy
BAKALLAND
Analityk Produkcji / Production Analyst / Аналітик виробництва
Janów Podlaski / Янув-Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Analityk Produkcji / Production Analyst / Аналітик виробництва
Janów Podlaski / Янув-Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Dział jakości i R&D/ Quality and R&D Department/ Відділ якості та R&D
Janów Podlaski/ Янув Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept/)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Dział jakości i R&D/ Quality and R&D Department/ Відділ якості та R&D
Janów Podlaski/ Янув Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Technologia i Inżynieria Produkcji / Production Technology and Engineering / Технологія та інженерія виробництва
Janów Podlaski / Янув-Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Technologia i Inżynieria Produkcji / Production Technology and Engineering / Технологія та інженерія виробництва
Janów Podlaski / Янув-Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
Podobne staże innych pracodawców
BILLON
TDM & TOKENIZATION
hybrydowo / Warszawa
od 15.06.22 ( 3-5 miesięcy)
3500 zł / m-c
RESPECT ENERGY
Prawnik - Towarowy Dom Maklerski Rynku Energii
Warszawa
3 miesiące (czerwiec - sierpień)
6000 zł / m-c
RESPECT ENERGY
Dział wsparcia sprzedaży na rynku detalicznym
Warszawa / Łódź (do wyboru)
czerwiec - wrzesień
6000 zł / m-c

[English version below]

[Українська версія нижче]

IDEALNY KANDYDAT:

 • Student ostatnich lat lub absolwent kierunku: logistyka, finanse, ekonomia, ekonometria, statystyka,
 • O wysokich umiejętnościach analizy dużych zbiorów danych,
 • Umiejący efektywnie korzystać z pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • Płynnie posługujący się językiem angielskim,
 • Prezentujący aktywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • Kreatywny i otwarty na nowe wyzwania.

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU:

 • Samodzielnie poprowadzisz projekt optymalizujący wybrany obszar łańcucha dostaw,
 • Nauczysz się podstaw zarządzania projektami w dużej organizacji,
 • Wykorzystasz w praktyce wiedzę zdobytą na studiach,
 • Poznasz specyfikę działania rynku FMCG pracując dla lidera branżowego.

ZADANIA STAŻYSTY:

 • Przegląd operacji logistycznych w magazynie centralnym,
 • Współpraca z operatorem logistycznym w celu zlokalizowania potencjalnych optymalizacji procesowych,
 • Współpraca z zespołami zakupów, R&D oraz produkcji w celu wypracowania wspólnych rekomendacji optymalizacji,
 • Wsparcie zespołu logistyki w codziennej pracy.

Finalny zakres odpowiedzialności zostanie ustalony z kandydatem na podstawie poziomu kompetencji oraz wykształcenia kierunkowego.

W trakcie stażu możliwe wyjazdy do lokalizacji poza Warszawą w wymiarze nie większym niż 2 dni tygodniowo (środek transportu zapewnia Bakalland S.A.).

 

🇬🇧 English version:

IDEAL CANDIDATE:

 • Final-year student or graduate in the following majors: logistics, finance, economics, econometrics, statistics,
 • Well-developed skills in analysing large data sets,
 • Ability to effectively use the MS Office package, in particular Excel,
 • Fluent English,
 • Proactive problem solving,
 • Creativity and openness to new challenges.

JOIN OUR TEAM TO:

 • Lead, on your own, a project optimising a selected area of the supply chain,
 • Learn the basics of project management in a large organisation,
 • Apply the knowledge you have acquired during your studies in practice,
 • Get to known the ins and outs of the FMCG market while working for an industry leader.

YOUR TASKS:

 • Reviewing logistics operations in the central warehouse,
 • Working with the logistics operator to locate potential process optimisations,
 • Working with purchasing, R&D and production teams to develop joint optimisation recommendations,
 • Supporting the logistics team in their daily tasks.

The final scope of responsibilities will be defined with the candidate on the basis of their level of competence and relevant education.

The traineeship may involve travel to locations outside Warsaw not more frequently than 2 days per week (transport is provided by Bakalland S.A.).

 

🇺🇦 Українська версія:

ІДЕАЛЬНИЙ КАНДИДАТ:

 • Студент останніх курсів або випускник спеціальності: логістика, фінанси, економіка, економетрика, статистика,
 • Наявність хороших навичок аналізу великих наборів даних,
 • Вміння ефективно використовувати MS Office, зокрема Excel,
 • Вільне володіння англійською мовою,
 • Активний підхід до вирішення проблем,
 • Творчий і відкритий до нових викликів.

ЯКЩО ВИ ПРИЄДНАЄТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ:

 • Ви самостійно проведете проєкт з оптимізації обраної ділянки ланцюга поставок,
 • Ви навчитеся основ управління проєктами у великій організації,
 • Ви будете на практиці використовувати знання, отримані під час навчання,
 • Ви дізнаєтеся про особливості ринку FMCG, працюючи у лідера галузі.

ЗАВДАННЯ СТАЖИСТА:

 • Огляд логістичних операцій на центральному складі,
 • Співпраця з логістичним оператором для пошуку потенційної оптимізації процесу,
 • Співпраця з закупівельними, науково-дослідними та виробничими групами з метою розробки спільних рекомендацій щодо оптимізації,
 • Підтримка команди логістики в їх щоденній роботі.

Остаточний обсяг відповідальності буде визначено з кандидатом на основі рівня професійних компетенцій та освіти.

Під час стажування можливі виїзди за межі Варшави не більше ніж 2 дні на тиждень (транспорт надається компанією Bakalland S.A.).

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

GK Bakalland jest liderem na rynku bakalii w Polsce. Nasze produkty są znane na całym świecie, dlatego że m.in. cenimy sobie wysoką jakość, dynamiczny rozwój i szybkość działania.

Wysokie wyniki osiągamy dzięki pracy zespołowej, odpowiedzialności i orientacji na klientów. Jeżeli wyznajesz podobne wartości, jesteś ambitny i kreatywny oraz chcesz zdobyć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w przyjaznej atmosferze to koniecznie wyślij do nas swoje zgłoszenie!