BAKALLAND
Dział jakości i R&D/ Quality and R&D Department/ Відділ якості та R&D
Stażysta w Zakładzie Produkcyjnym w Janowie Podlaskim/ Intern at the Production Plant in Janów Podlaski/ Стажер на Виробничому підприємстві в Янові Підляському

Miejsce
Janów Podlaski/ Янув Підляський
Czas
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept/)
Wynagrodzenie
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)

INFORMACJE DLA KANDYDATA

Do formularza aplikacyjnego prosimy załączyć CV.

Rekrutacja zakończona
Inne staże tego pracodawcy
BAKALLAND
Supply Chain
Warszawa / Warsaw / м. Варшава
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Analityk Produkcji / Production Analyst / Аналітик виробництва
Janów Podlaski / Янув-Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Analityk Produkcji / Production Analyst / Аналітик виробництва
Janów Podlaski / Янув-Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Dział jakości i R&D/ Quality and R&D Department/ Відділ якості та R&D
Janów Podlaski/ Янув Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Technologia i Inżynieria Produkcji / Production Technology and Engineering / Технологія та інженерія виробництва
Janów Podlaski / Янув-Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
BAKALLAND
Technologia i Inżynieria Produkcji / Production Technology and Engineering / Технологія та інженерія виробництва
Janów Podlaski / Янув-Підляський
2 mies./m. (lipiec-wrzesień / July-Sept)
4000 zł / m-c (PLN/month, брутто)
Podobne staże innych pracodawców
BILLON
TDM & TOKENIZATION
hybrydowo / Warszawa
od 15.06.22 ( 3-5 miesięcy)
3500 zł / m-c
RESPECT ENERGY
Dział wsparcia sprzedaży na rynku detalicznym
Warszawa / Łódź (do wyboru)
czerwiec - wrzesień
6000 zł / m-c
RESPECT ENERGY
Dział inwestycji / Investment Dept.
Grudziądz
6 mies./months (od czerwca/as of June)
3500 zł / m-c (PLN/month)

[English version below]

[Українська версія нижче]

IDEALNY KANDYDAT:

 • Student ostatnich lat lub absolwent kierunku: technologia produkcji, inżynieria produkcji, technologia żywności i żywienia człowieka, mikrobiologia, chemia,
 • O wysokich umiejętnościach analizy danych, skrupulatny i dokładny,
 • Umiejący efektywnie korzystać z pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • Płynnie posługujący się językiem angielskim,
 • Prezentujący aktywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • Kreatywny i otwarty na nowe wyzwania.

DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU:

 • Samodzielnie poprowadzisz projekt optymalizujący wybrany obszar produkcji,
 • Nauczysz się podstaw zarządzania projektami w dużej organizacji,
 • Wykorzystasz w praktyce wiedzę zdobytą na studiach,
 • Poznasz specyfikę działania rynku FMCG pracując dla lidera branżowego.

ZADANIA STAŻYSTY:

 • Przegląd procesów produkcji oraz zarządzania jakością,
 • Współpraca z dyrektorem jakości i R&D w celu zlokalizowania potencjalnych optymalizacji procesowych,
 • Współpraca z zespołami zakupów, R&D oraz produkcji w celu wypracowania wspólnych rekomendacji optymalizacji,
 • Wsparcie zespołu w codziennej pracy.

Finalny zakres odpowiedzialności zostanie ustalony z kandydatem na podstawie poziomu kompetencji oraz wykształcenia kierunkowego.

W trakcie stażu możliwe wyjazdy do lokalizacji poza Janowem Podlaskim w wymiarze nie większym niż 2 dni tygodniowo (środek transportu zapewnia Bakalland S.A.).

 

🇬🇧 English version:

THE PERFECT CANDIDATE:

 • A final-year student or a graduate in production technology, production engineering, food technology and human nutrition, microbiology or chemistry,
 • Has good data analysis skills, is thorough and meticulous,
 • Can effectively use the MS Office Suite, in particular Excel,
 • Is fluent in English,
 • Has an active approach towards problem-solving,
 • Is creative and open to new challenges.

WHY IS IT WORTH JOINING OUR TEAM?

 • You will manage a project to optimise a chosen production area on your own,
 • You will learn the basics of project management in a large organisation,
 • You will use your knowledge in practice,
 • You will gain insight into the functioning of the FMCG market by working for an industry leader.

THE INTERN’S TASKS:

 • Reviewing production and quality management processes,
 • Cooperating with the Quality and R&D Director to identify potential process optimisation opportunities,
 • Cooperating with the procurement, R&D and production teams to work out optimisation recommendations together,
 • Supporting the team at work.

The final scope of responsibility will be determined together with the candidate depending on their skills and education.

During the internship, you may be required to travel to locations outside of Janów Podlaski up to twice a week (the means of transport is provided by Bakalland S.A.).

 

🇺🇦 Українська версія:

ІДЕАЛЬНИЙ КАНДИДАТ:

 • Студент останніх курсів або випускник факультету: технологія виробництва, інженерія виробництва, інженерія харчових продуктів та харчування людини, мікробіологія, хімія,
 • З високими вміннями аналізу даних, скрупульозний та ретельний,
 • З вмінням ефективно користуватися пакетом MS Office, особливо Excel,
 • Вільно володіє англійською мовою,
 • Який презентує активний підхід до вирішення проблем,
 • Креативний та відкритий до нових викликів.

ПРИЄДНУЮЧИСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ:

 • Ви самостійно будете вести проект, що оптимізує вибрану зону виробництва,
 • Навчитеся основ управління проектами в великій організації,
 • Використаєте на практиці знання, отримані в університеті,
 • Ознайомитесь з специфікою роботи ринку FMCG, працюючи для лідера галузі.

ЗАВДАННЯ СТАЖЕРА:

 • Огляд процесів виробництва та управління якістю,
 • Співпраця з директором якості та R&D з метою локалізації потенційної оптимізації процесів,
 • Співпраця з командами покупок, R&D та виробництва з метою розробки спільних рекомендацій щодо оптимізації,
 • Підтримка команди в повсякденній роботі.

Фінальний обсяг відповідальності буде встановлено з кандидатом на основі рівня компетентності та фахової освіти.

Під час стажування можливі виїзди до місць за межами Янова Підляського не довше ніж 2 дні на тиждень (транспортний засіб надає Bakalland S.A.).

 

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

GK Bakalland jest liderem na rynku bakalii w Polsce. Nasze produkty są znane na całym świecie, dlatego że m.in. cenimy sobie wysoką jakość, dynamiczny rozwój i szybkość działania.

Wysokie wyniki osiągamy dzięki pracy zespołowej, odpowiedzialności i orientacji na klientów. Jeżeli wyznajesz podobne wartości, jesteś ambitny i kreatywny oraz chcesz zdobyć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w przyjaznej atmosferze to koniecznie wyślij do nas swoje zgłoszenie!