Regulamin

Regulamin 13. edycji Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu

 1. Organizatorem konkursu Program Kariera jest Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Programu Kariera może być osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu startu Konkursu nie ma ukończonego 30 roku życia oraz jest studentem trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku studiów magisterskich lub inżynierskich, absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, studentem pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.
 3. Przystępując do Programu, każdy z Uczestników ma obowiązek wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie z ofertą wybranego Pracodawcy. Kandydat aplikując ma obowiązek podać informacje na swój temat (dane osobowe, wykształcenie, znajomość języków obcych itp.) i poprawnie załączyć plik CV. Organizator w niektórych sytuacjach zastrzega sobie prawo skierowania zgłoszenia do innej firmy, aniżeli ta do której Uczestnik Konkursu aplikuje, jeżeli przebieg rekrutacji tego wymaga.
 4. Przystępując do Programu, każdy z Uczestników ma obowiązek samodzielnie rozwiązać case study wskazane na stronie z ofertą wybranego Pracodawcy. Rozwiązanie case study nie może być krótsze niż 1 strona i nie dłuższe niż 5 stron standardowego maszynopisu lub nie krótsze niż 5 slajdów i nie dłuższe niż 15 slajdów w power poincie. W przypadku dopuszczenia się przez Uczestnika plagiatu w rozwiązaniu case study, Organizator zdyskwalifikuje Uczestnika, a rozwiązanie case study nie będzie poddawane ocenie przez Pracodawców. Załączenie rozwiązanego case study w dedykowanym polu w formularzu jest warunkiem rozpatrzenia aplikacji do Programu Kariera.
 5. Formularz rejestracyjny,  pliki case study oraz ogłoszenia stażowe zostaną zamieszczone od dnia 16 lutego 2016 r. na stronie www.programkariera.pl
 6. Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2016 roku, o godzinie 23.59.
 7. Pracodawcami są przedsiębiorcy – członkowie Stowarzyszenia Polska Rada Biznesu. Pracodawcy będą przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne w terminie od 1 do 30 czerwca 2016 r. Tylko wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 8. Organizator zastrzega, że każdy Laureat Programu Kariera może odbyć praktyki tylko w jednej spółce Pracodawcy.
 9. Laureaci otrzymają oferty odbycia praktyk trwających od 8 do 12 tygodni, płatnych od 2.500 do 3.000 zł brutto. Laureaci, którzy potwierdzą swoją gotowość do odbycia praktyk, są zobowiązani do zachowania pełnego terminu ich trwania.
 10. Laureaci zostaną zaproszeni we wrześniu na Dzień Kariery.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki na jakich zostaną zawarte umowy dotyczące odbycia praktyk/zatrudnienia. Warunki tych umów będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy laureatem a Pracodawcą.
 12. Uczestnik Programu Kariera przesyłając aplikację wraz z rozwiązanym Case Study wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu aplikacyjnym w celach związanych z realizacją Programu Kariera przez Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu, Al. Ujazdowskie 13, 00 – 567 Warszawa, oraz Pracodawców. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 13. Rozwiązania case study nadesłane przez Uczestników podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904, z późn. zm.) i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody uprawnionego w inny sposób niż do celów związanych z Programem Kariera. Jednocześnie Organizator informuje, że nadesłane pace nie podlegają zwrotowi.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Programu Kariera na stronie internetowej.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby praktyk oraz Pracodawców, jak również do zmiany liczby laureatów Programu Kariera.
 16. Decyzje Organizatora oraz Pracodawców są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.