Regulamin

Regulamin 15. edycji Programu Kariera

 1. Organizatorem konkursu Program Kariera jest Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu z siedzibą w Warszawie, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Programu Kariera może być osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu startu Konkursu nie ma ukończonego 30 roku życia oraz jest studentem trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub inżynierskich, absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, studentem pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.
 3. Przystępując do Programu, każdy z Uczestników ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny/aplikacyjny dostępny na stronie www.programkariera.pl. Kandydat poza informacjami na swój temat (dane osobowe, wykształcenie, znajomość języków obcych itp.) ma obowiązek wskazać firmę, w której chciałby odbyć praktykę. Organizator w niektórych sytuacjach zastrzega sobie prawo skierowania zgłoszenia do innej firmy, aniżeli wybrana jako preferowana przez Uczestnika Konkursu, jeżeli przebieg rekrutacji tego wymaga.
 4. Przystępując do Programu, każdy z Uczestników ma obowiązek samodzielnie rozwiązać case study przypisany danemu stażowi na stronie www.programkariera.pl lub przygotować list motywacyjny. Firmy indywidualnie wskazują wymagania w poszczególnych ofertach stażowych. Rozwiązanie case study nie może być krótsze niż 1 strona i nie dłuższe niż 5 stron standardowego maszynopisu lub nie krótsze niż 5 slajdów i nie dłuższe niż 15 slajdów w prezentacji power point. Wielkość załączanego pliku nie może być większa niż 6MB. W przypadku dopuszczenia się przez Uczestnika plagiatu w rozwiązaniu case study, Organizator zdyskwalifikuje Uczestnika, a rozwiązanie case study nie będzie poddawane ocenie przez Fundatorów praktyk. Załączenie rozwiązania case study jest warunkiem przystąpienia do Programu Kariera we wszystkich ofertach stażowych zawierających case study. Uwaga: są również oferty bez wymogu rozwiązania case study.
 5. Formularz rejestracyjny, lista case studies oraz lista dostępnych miejsc stażowych zostaną zamieszczone najpóźniej do końca marca 2018 roku. na stronie www.programkariera.pl .
 6. Termin przesyłania zgłoszeń przez kandydatów upływa w dniu 31 maja 2018 r. o godzinie 23.59. Przedstawiciele firm biorących udział w Programie będą analizować nadesłane zgłoszenia i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami w terminie od pierwszego dnia rekrutacji do 30 czerwca 2018 r. Tylko wybrani kandydaci zostaną powiadomieni, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Fundatorami praktyk są przedsiębiorcy – członkowie Stowarzyszenia Polska Rada Biznesu oferujący staże w swoich firmach.
 8. Organizator zastrzega, że każdy kandydat może ostatecznie wziąć udział tylko w jednym stażu.
 9. Laureaci otrzymają oferty odbycia praktyk trwających od 8 do 12 tygodni, płatnych od 2.500 do 3.000 zł brutto. Laureaci, którzy potwierdzą swoją gotowość do odbycia praktyk, są zobowiązani do zachowania pełnego terminu ich trwania.
 10. Warunkiem ukończenia stażu jest wypełnienie ankiety ewaluacyjnej (anonimowej dla pracodawcy), którą udostępni Organizator nie później niż do ostatniego dnia stażu w danej edycji.
 11. Laureaci zostaną zaproszeni w październiku bądź listopadzie na uroczyste spotkanie z członkami Polskiej Rady Biznesu w Pałacu Sobańskich.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki na jakich zostaną zawarte umowy dotyczące odbycia praktyk/zatrudnienia. Warunki tych umów będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy laureatem a Fundatorem praktyk.
 13. Uczestnik Programu Kariera przesyłając zgłoszenie i pracę konkursową wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w zgłoszeniu konkursowym, w celach związanych z realizacją Programu Kariera przez Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu, Al. Ujazdowskie 13, 00 – 567 Warszawa, oraz Fundatorów praktyk. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
 14. Rozwiązania case study nadesłane przez Uczestników podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904, z późn. zm.) i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody uprawnionego w inny sposób niż do celów związanych z Programem Kariera. Jednocześnie Organizator informuje, że nadesłane pace nie podlegają zwrotowi.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Programu Kariera na stronie internetowej www.programkariera.pl i lub na profilu Facebook facebook.com/programkariera.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby praktyk oraz Fundatorów praktyk, jak również do zmiany liczby laureatów Programu Kariera.
 17. Decyzje Organizatora oraz Fundatorów praktyk są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
pl en